خبر سخنگوی امور خارجه در مورد تبادل پیام‌ در مذاکرات رفع تحریم‌ها از طریق کانال‌های ارتباطی