با این کار طول عمر تان را افزایش دهید و مرگ را دور بزنید