نظام اقتصادی نباید اجازه کسب سود از طریق فعالیت‌های غیرمولد را بدهد