ریزش آور بر سر خودرو پس از برخورد با ساختمان قدیمی هنگام فرار از دست پلیس + فیلم