زهرچشم پورتو و طارمی از اینتر با پیروزی پرگل/ برای مهدی ۱۰ دقیقه فرصت کافی بود