رئیسی | آژانس براساس بی‌طرفی واقعیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بیان کند | گروسی: مشخص است چه کسی در وضعیت کنونی برجام مقصر بوده است