فیلم/نشست خبری مدیرکل آژانس و رئیس سازمان انرژی اتمی