اشاره رسول صدرعاملی به «بمان و پس بگیر»: می‌مانیم و می‌سازیم