دلیل این حرکت رو به رشد را باید در نوسانات نرخ ارز جست‌وجو کرد. روند افسارگسیخته نرخ ارز سبب شد تا معامله‌گران خودرو نیز ساعت قیمت خودروهای در اختیار خود را با نرخ‌های بازار ارز کوک کنند.