وعده مسئولان بر‌ای تأمین ارز واردات نهاده تا هفته آینده/ تا ۱۰ روز دیگر نهاده کافی به دست مرغداران نرسد ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش تولید خواهیم داشت