دشمنان از طریق بحرانی نشان دادن اقتصاد می‌خواهند جامعه را نگران کنند