زلزله دقایقی قبل بجنورد ی ها را به وحشت انداخت

به گزارش رکنا، این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

زلزله اخیر در عرض جغرافیایی ۳۷.۳۸۹ و طول جغرافیایی ۵۷.۳۸۹ رخ داد.

 تاریخ وقوع زلزله: چهارشنبه، 10 اسفند 1401 در 08:17:57 (وقت محلی - تهران)

2023-03-01 04:47:57  (UTC)

بزرگی زلزله: ۴.۰

نوع بزرگی:  MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۷.۳۹ شمالی و ۵۷.۳۹ شرقی

عمق: ۱۰ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی: ۳.۴۸+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی - ۲.۲۲+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه: استان خراسان شمالی

فاصله‌ها: 11 کیلومتری بجنورد، خراسان شمالی - 16 کیلومتری حصارگرمخان، خراسان شمالی - 37 کیلومتری اسفراین، خراسان شمالی

منبع: موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

عکس ماهواره‌ای منطقه (توسط Google maps)