رئیس مجمع عمومی سازمان ملل عفو عمومی از سوی رهبر انقلاب را ستود