تمجید رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از عفو عمومی مقام معظم رهبری