مجوز مجلس به دولت برای تامین مالی طرح های نیروگاه های برق اتمی از طریق فاینانس