هیچ پیامی از طریق عراق برای تهران نفرستادیم؛ مقامات ایرانی دروغ می‌گویند