صدیقی: اگر مسئولان گذشته ما غربگرا نبودند، مشکلات کنونی را نداشتیم