۶۳ خدمت ارزی در یک تالار/ تخصیص ارز به متقاضیان چند روز طول می کشد؟