۶۳ خدمت ارزی در یک تالار | تخصیص ارز به متقاضیان چند روز طول می کشد؟