میرحسین به دنبال کودتا است؛ پیشنهاد همه‌پرسی یعنی ایجاد آشوب در کشور