سخنگوی وزارت خارجه: در شرایط کنونی هم معتقد به مذاکره هستیم/ خطوط قرمز ایران باید رعایت شود