در شرایط کنونی هم هنوز معتقد به مذاکره هستیم / آمریکا شایسته مذاکره مستقیم نیست