جزئیات عرضه سهام دولت در ۴ شرکت از طریق بازار سرمایه