عکس| تصاویری از سوختن ماشین‌ها درپی انفجار مرکز گاز مایع در همدان