دادستان: علت انفجار در مرکز معاینه فنی همدان نشت گاز بود