انفجار کپسول آل پی جی در مرکز معاینه فنی همدان + فیلم