انتصاب اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس توسط رئیسی