طرح اعمال محدودیت برای انتصاب دوتابعیتی‌ها بررسی شد