ایده چینی برای پایان جنگ اوکراین/سند به نام چه کسی می‌خورد؟