کارنامه انقلاب در طول ۴۴ سال قبل آنقدر مقبول بوده که مردم را به خیابان آورد