«نجات دختران» به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص) رونمایی شد