شهرخبر

این دعای جمعه ی آخر ماه رجب ۱۱ سال بر عمر شما می افزاید

صد آنلاین | دعای طول عمر مرحوم ملا محمد باقر فشارکی رساله ای در اعمال ماه رجب و شعبان و همچنین اعمال ماه رمضان رمضان تألیف فرموده، در آنجا نقل کرده از بعضی کتب که در روز جمعه آخر ماه رجب هرکس این دعا را بخواند ۱۱ سال بر عمر او اضافه می شود.

به گزارش سرویس فرهنگی صد آنلاین ، دعای طول عمر مرحوم ملا محمد باقر فشارکی رساله ای در اعمال ماه رجب و شعبان و همچنین اعمال ماه رمضان رمضان تألیف فرموده، در آنجا نقل کرده از بعضی کتب که در روز جمعه آخر ماه رجب هرکس این دعا را بخواند ۱۱ سال بر عمر او اضافه می شود.

 

بسم الله الرحمن الرحیم
یا أجَلَّ مِن کُلِّ جلیل، یا أکرَمَ مِن کُلِّ کریم، و یا أعَزَّ مِن کُلِّ عزیز ٍ
أغِثنی یا غیاثَ المُستـَغیثینَ بِفـَضلِکَ و جُودِکَ و کـَرَمِکَ و مُدَّ عُمرنا
وَهَب لـَنا مِن لـَدُنکَ عَمراً بـِالعافیـَةِ یا ذالجلال و الاکرام.