شهرخبر

فیلم/ نفوذ گسترده ساواک در بین مردم

ثابتی

توضیحات پرویز ثابتی در رابطه با حجم گسترده نفوذ ساواک در جامعه.