اسلامی: تحقیق و پژوهش در سازمان انرژی اتمی زنده است