اظهارات مهم رئیس جمهور چین درباره مذاکرات برجام در دیدار با رئیسی