دزهای یادآور واکسن کرونا برای این افراد مفیدتر از دیگران است