با حقوق یک روز کارگر اماراتی چه چیزهایی می‌توان خرید؟ / با ایران مقایسه کنید