فیلم/ اقدام جالب یکی از کارکنان عسلویه در به اهتزار درآوردن پرچم ایران