ریزش ارزش بازار سهام و رشد ارزش بازار بدهی در سال جاری