به گزارش اکوایران، بانک مرکزی دیروز بخش بازار سرمایه را در گزیده آمار‌های اقتصادی سایت خود به‌روز‌رسانی کرد. با توجه به داده‌های جدید بانک مرکزی ارزش بازار سهام بورس در انتهای آبان ماه امسال به نسبت آبان ماه سال قبل 6 درصد ریزش داشته و از سوی دیگر ارزش بازار بدهی بورس به نسبت ابتدای سال 30 درصد افزایش یافته است. ارزش معاملات بازار در هشت ماهه امسال به نسبت هشت ماهه سال قبل 27 درصد کاهش داشته اما حجم معاملات با افزایش 10 درصدی همراه بوده‌است.

ارزش بازار سهام فرابورس در انتهای آبان ماه به نسبت انتهای آبان ماه سال قبل 7.6 درصد افت داشته و ارزش بازار بدهی فرابورس به نسبت ابتدای سال 11.4 درصد رشد کرده است. اندازه کل بازار اوراق بهادرا نیز در انتهای آبان ماه امسال به نسبت انتهای آبان سال قبل 3.7 درصد کاهش داشته است.

فروش اوراق بدهی نیز در هشت ماهه امسال به نسبت هشت ماهه سال قبل 7.6 درصد کاهش داشته است. در مدت مذکور اوراق بدهی شهرداری و شرکتی به ترتیب با 26.4 درصد و 286 درصد افزایش فروش (انتشار) مواجه بودند اما اوراق بدهی دولتی در هشت ماهه امسال به نسبت هشت ماهه ابتدایی سال قبل 37.7 درصد کاهش فروش داشتند که به دلیل وزن سنگین اوراق دولتی در این میان، مجموع فروش این اوراق به نسبت هشت ماهه سال قبل کاهش داشته است.

۱2