به مسیر مذاکرات برجام پایبندیم/ برای موضوع تبادل زندانیان با آمریکا آمادگی داریم