فیلم مجازات سنگین برای غارتگران ترکیه ای بعد از زلزله / کتک سیر از پلیس خوردند !