ریزش سقف بخش دیالیز بیمارستان دولتی در این استان/ وضعیت کنونی بخش دیالیز