شهرخبر

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم 22 بهمن

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم 22 بهمن

دانشگاه علوم پزشکی تهران با برپایی 6 غرفه در مسیر راهپیمایی 22 بهمن و حضور فعال در غرفه وزارت بهداشت به شرکت کنندگان در این مراسم خدمات سلامت ارائه کرد.

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

 

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن

خدمت رسانی غرفه های دانشگاه در مراسم 22 بهمن