رسول صدرعاملی: سازمان سینمایی با تدبیر هنرمندان را دور هم جمع کند