خطر گسترش «کپرنشینی در بیابان های اطراف شهرها» / نماینده مجلس هشدار داد