تحلیل فاکس نیوز از رونمایی پایگاه هوایی زیرزمینی ایران