شهرخبر

محمد حمزه ای کارگردان کاپیتان: نتوانستیم امیرحسین بیات را به لهجه فارسی نزدیک کنیم

محمد حمزه ای کارگردان کاپیتان: نتوانستیم امیرحسین بیات را به لهجه فارسی نزدیک کنیم

محمد حمزه ای کارگردان کاپیتان: نتوانستیم امیرحسین بیات را به لهجه فارسی نزدیک کنیم

خبرگزاری برنا