بهرامن افزود: این طرح به ما نشان می دهد که با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم و باید در مناطقی که اطلاعات داریم اکتشافات را کامل کنیم.