رئیسی: ایران همواره در روزهای سخت کنار ملت و دولت سوریه بوده است