شهرخبر

درخواست فوری داوطلبان دفاع مدنی سوریه از سازمان های بین المللی برای کمک به سوری های گرفتار شده در زیر آوار با گذشت بیش از ۳۰ ساعت از وقوع زمین لرزه ویرانگر

درخواست فوری داوطلبان دفاع مدنی سوریه از سازمان های بین المللی برای کمک به سوری های گرفتار شده در زیر آوار با گذشت بیش از ۳۰ ساعت از وقوع زمین لرزه ویرانگر

درخواست فوری داوطلبان دفاع مدنی سوریه از سازمان های بین المللی برای کمک به سوری های گرفتار شده در زیر آوار با گذشت بیش از ۳۰ ساعت از وقوع زمین لرزه ویرانگر

خبرگزاری برنا